Mòd 2016 Galleries

Gheibh sibh dealbhanan bhon Mòd nan Eilean Siar 2016 anns an Gailearaidh againn

Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhnean as sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha I air cliù a dhearbhadh ann an teagaisg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta

Mòd nan Eilean Siar

14 - 22 October 2016


Tiocaidean

Tha tiocaidean rim faotainn airson tachartasan Iomall a’ Mhòid agus cuid de dh’fharpaisean a’ Mhòid.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh an seo.

Prògraman a’ Mhòid

​​Tha Prògram a’ Mhòid air a thighinn. Prògraman rim faotainn bho na h-oifisean againn ann an Inbhir Nis agus Steòrnabhagh no bho Chomhairle nan Leabhraichean ann am Partaig, Glaschu.

Prìsean: £6 (£4 Buill)

Ma tha sibh a’ lorg tiocaidean, prògraman no comhairle a thaobh farpaisean, tadhalaibh air Ionad Fiosrachaidh a’ Mhòid. Tha sinn ann an Sgoil MhicNeacail fad na seachdain 9m-5f.

Mòd Announcements

 • Mòd Shuttle Bus

  ​Tha Comhairle nan Eilean Siar a’ cur bus air dòigh a bhios a’ dol timcheall Tallaichean a’ Mhòid tron t-seachdain. Ma sibh airson bus ...
 • Massed Choirs 2016

  ​​ Please note that the time for this year’s Massed Choir event has changed to 11....
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Valentine Dance in Lochaber!

  ​A’ togail airgid airson Mòd Loch Abar ...
 • Success at Uist Mod

  ​ ​ Following another successful Mod held in Sgoil an Iochdair on the 29th and 30th of May with a turnout of well over 300 competitors, ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

And

ERDF
CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD