Peairt & Aonghas

Chaidh Mòd Ionadail Obar Pheallaidh a chumail air an 12mh agus an 13mh den t-Ogmhios 2015.

Airson tuilleadh fiosrachadh tadhlaibh air www.aberfeldymod.org.uk

Runaire:

Catherine Stiubhart

22 Viewfield Place

Perth

PH1 5AG

Post-d: pad.gaelicmod@gmail.com

Fòn: 07840116690 / 01738259006


Comataidh:

Mairi Stewart-Neach-gairm

Roger White – Iar Neach-gairm


Gilliain Macdonald – Ionmhasair


Catherine Stewart – Runaire


« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD