Peairt & Aonghas

Thèid Mòd Ionadail Obar Pheallaidh a chumail air an 8mh agus an 9mh den t-Ogmhios 2018.

Thèid Mòd Ionadail Obar Pheallaidh a chumail aig Àrainn Coimhearsnachd Bràghad Albainn, Obar Pheallaidh, Siorrachd Peairt PH15 2DU.

Gheibh sibh an clàr aca air an làrach-lìn aca.

Cuiribh fios gu rùnaire a’ Mhòid ma tha sibh ag iarraidh lethbhreac pàipear.

Ceann-latha: 31 Màirt

Airson tuilleadh fiosrachadh tadhlaibh air www.aberfeldymod.org.uk

Runaire:

Cuiribh fios air Post-d gu: pad.gaelicmod@gmail.com


Comataidh:

Mairi Stewart-Neach-gairm

Gilliain Macdonald – Ionmhasair & Runaire


« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD