Peairt & Aonghas

Thèid Mòd Ionadail Obar Pheallaidh a chumail air an 9mh agus an 10mh den t-Ogmhios 2017.

Airson tuilleadh fiosrachadh tadhlaibh air www.aberfeldymod.org.uk

Runaire:

Cuiribh fios air Post-d gu: pad.gaelicmod@gmail.com


Comataidh:

Mairi Stewart-Neach-gairm

Roger White – Iar Neach-gairm


Gilliain Macdonald – Ionmhasair

& Runaire


« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

And

ERDF
CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD