Peairt & Aonghas


www.aberfeldymod.com

Thèid Mòd Ionadail Obar Pheallaidh a chumail air an 13mh agus an 14mh den t-Ogmhios 2014, ann an Ionad Coimhearsnachd Braghad Albainn, Obar Pheallaidh.


Cuiribh fios gu:

Runaire:

Sian Baldwin

c/o 106 Dunkeld Road

Perth
PH1 5AS

Post-d: sianbaldwin13@hotmail.com


Fon: 07979121997

Neach taic an Runaire:

Catherine Stiubhart

22 Viewfield Place

Perth

PH1 5AG

Post-d: springbankcat@hotmail.co.uk

Fòn: 07840116690 / 01738259006

Comataidh: Mairi Stewart-Neach-gairm Roger White – Iar Neach-gairm Gilliain Macdonald – Ionmhasair Sian Baldwin – Runaier Catherine Stewart – Neach Taic an Runaire Chris Deplano – Meadhanan

Perth and Angus 2012s.pdf

Chaidh Mòd Ionadail Obar Pheallaidh a chumail air an 10mh & 11mh den t-Ògmhios. ‘S e Mòd soirbheachail a bh’ ann agus abair gun do chòrd e ris a h-uile duine a bha an làthair.

Gheibhear liosta de na farpaisich a bhuannaich gu h-iosal:


Results Junior 2011.xls


Results Senior 2011.xls

Sarah NicDhughaill (Àrd Sgoil Breadalbane) a bhuannaich Sgiath Peter Shepherd airson sèinn (clann-nighean aois 13-16, òran ainmichte); agus Cuach Cuimhneachan Aonghas Macasgaill airson seinn (clann-nighean, aois 13-16, Roghainn a’ Cho-fharipaisich)
Catriona Stiùbhart (as leth pàrantan bho Ionad Gàidhlig Goodlyburn ann am Peairt), a’ toirt seachad duais “Comann Nam Pàrant Peairt” (duais ùr) dha Tyler Cormie (Ionad Gàidhlig Whitehills, Baile Fharfair) a bhuannaich farpais Sgeulachdan. Cuideachd san dealbh chìthear Eubha Fraser (2mh) (nighean Wilma Cheanadach, a than a Stiùiriche air Còisir Ghàidhlig Dùn Deagh, agus bhios a’ gabhail pàirt aig Mòdan gach bliadhna ann an farpaisean eadar-dhealaichte) agus Harry Fyfe (3mh).

Còisir Ghàidhlig Obar Pheallaidh agus Mae Brown, an stiùirche aca, a’ seinn ann an Talla Bhaile Obar Pheallaidh.« Tillibh gu Mapa nam Mòdan Iondail


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

SQA

SQA

Sponsor

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD